Zastupitelé v kurzu

Ve dnech 14. a 15. února jsme se ve složení Ivana Bíbrová, Tomáš Bílek a Alex Kaminaras, všichni ze Společně VM, a Petr Velička z uskupení To pravé Meziříčí zúčastnili semináře pro zastupitele měst a obcí v Olomouci. Podmínkou pro účast bylo e-learningové samostudium a úspěšné složení vstupních testů.

Tomáš Bílek, Iva Bíbrová a Alex Kaminaras

Vzdělávací program se skládal ze dvou tematických bloků. Čtvrteční den sv. Valentýna jsme oslavili pětihodinovou přednáškou o postavení zastupitele ve veřejné správě. V pátek dopoledne navazoval druhý blok na téma Rozpočtové hospodaření a majetek obcí.

Přednášky naštěstí nebyly pojaté pouze jako biflování paragrafů a odborné poučky, velkou část obou bloků tvořila diskuze a řešení konkrétních otázek zastupitelů. Ti přijeli z různých míst republiky, z vesniček se 100 obyvateli, a dokonce i stotisícových měst.

Problémy místních samospráv bývají totiž velmi podobné, a tak se živě diskutovalo o právu zastupitelů na informace, způsobu navrhování usnesení, kompetencích starosty, rady a zastupitelstva i o sestavování dlouhodobých plánů investic.

Získané informace využijeme pro lepší přípravu a rozhodování v zastupitelstvu, a proto se už těšíme na další bloky školení – Veřejné zakázky a Dotace znovu v květnové Olomouci.

Tomáš Bílek

Architektura v zastupitelstvu

Žijeme ve šťastné době. Jednou ze známek tohoto štěstí je i skutečnost, že při realizaci řady záměrů můžeme věnovat mimořádnou pozornost účelu, formě, dlouhodobé hodnotě staveb i veřejnému prostoru v jejich okolí. Obor, který dokáže ukázkově spojovat účel s uměním, s ekologií, sociologií či s estetikou, představuje architektura.

Architektura do značné míry rozhoduje o tom, kde se lidé zdržují, odkud mizí nebo kam přicházejí trávit svůj volný čas. Je proto dobře, že v momentě, kdy ve Velkém Meziříčí znovu diskutujeme o využití ploch po zbouraném Svitu, se principy tohoto oboru dostaly také na jednání městského zastupitelstva. V souvislosti s uvažovanou stavbou prodejny LIDL se je tam pokusil připomenout zastupitel klubu Společně VM Ing. arch. Alexandros Kaminaras.  Mladý architekt představil netypizované řešení samotného supermarketu, ale i prozíravou úpravu okolního prostranství a funkční propojení nových prvků se stávající infrastrukturou. Představené řešení vděčilo za svoje nadstandardní výsledky tvrdému vyjednání vedení města s investorem, známým potravinovým řetězcem.

Kaminaras ve své prezentaci vycházel především z obdivuhodných stavebních realizací na území desetitisícové Litomyšle. Východočeské město je však silně inspirativní i z mnoha dalších důvodů. V prvé řadě dlouholetým citem tamního vedení pro péči o architekturu. Ten se projevuje nejen ve spolupráci odboru výstavby s městským architektem, ale také systematickým vytvářením podmínek po vznik kvalitních návrhů a realizací. Příznivou půdu připravuje rovněž zadání soutěží, v nichž vítězí spíše kvalita než nejnižší cena, a pevná pravidla pro nakládání s pozemky města. Litomyšlští se navíc pravidelně rozhlížejí v zahraničí a ve spolupráci s odborníky se nerozpakují měnit i zdánlivě nezměnitelné.

Je potěšující, že Kaminarasův srovnávací přístup na zasedání z 12. února ostatní zastupitele zaujal a vyvolal převážně pochvalnou diskuzi. Skeptici se sice bránili srovnání s městem zapsaným na seznam památek UNESCO, ale těm zkusme připomenout, že o zápisu do prestižního seznamu nejčastěji rozhoduje opět výjimečná architektura. A ta dnes v masové míře přitahuje obyvatele a turisty i bez ohledu na svoje stáří!

Martin Štindl

Naposledy k přestavbě Velkomeziříčska?

Velké Meziříčí má před sebou hodně výzev. Jenom namátkou: územní plán, očekávané problémy v dopravě, nedostatek bydlení, zchátralý Areál zdraví, výstavbu aquacentra a další. Nová rada města však usoudila, že je nutné nejdřív reorganizovat Velkomeziříčsko, aby “lépe informovalo o dění na radnici”.

Přitom je v zájmu nás všech občanů, aby městské noviny byly i nadále kvalitním periodikem, kde bude možné psát o problémech města otevřeně. Proto zástupci našeho klubu Společně VM na zastupitelstvu 12. února zjišťovali informace k novému Velkomeziříčsku.

Nedostali jsme ale dostatečné vysvětlení pro zrušení mediálního úseku při JUPITER clubu a pro ukončení spolupráce se dvěma zkušenými redaktory. Opakovaně slyšíme jen obecný cíl, a to „zlepšení informovanosti o dění na radnici“. Koalice neuvedla žádný konkrétní příklad, kdy Velkomeziříčsko neinformovalo dobře o dění na radnici. Redakční rady se starosta Komínek zúčastnil naposledy v dubnu 2018, kdy vyjádřil celkovou spokojenost s listem. Ani v působnosti valné hromady JUPITER clubu se rada města nepokusila zlepšit údajně nedostatečný stav.

Nevíme, kolik bude toto dobrodružství stát. Zřejmě to neví ani rada města a je to logické. Radnice nemá vydavatelské zkušenosti a byly přijaty nové zaměstnankyně úřadu, které splňují formální požadavky na platové třídy, tedy mají vysokoškolské vzdělání, ale nemají mediální praxi. Může se stát, že část redakčních prací bude radnice nucena zajišťovat externě.

Bereme za slovo starostu, jeho koaliční kolegy a kolegyně a očekáváme, že nebudou uplatňovány metody cenzury vůči našim názorům. Tiskový zákon nařizuje radničním zpravodajům poskytovat přiměřený prostor příspěvkům, které vyjadřují názory zastupitelů, včetně kritických hlasů z řad opozice a veřejnosti.

V tuto chvíli je vše rozhodnuto, nová redakce má nárok na určitý čas k obhájení své práce. S týmem Společně VM se budeme věnovat tématům zmíněným v úvodu. Pokud by se ale z Velkomeziříčska stala předražená hlásná trouba radnice, ozveme se jako první.

Společně VM

Mimořádný zpravodaj k rekonstrukci Velkomeziříčska

Rada města v lednu dala pokyn ke zrušení redakce Velkomeziříčska, která dosud fungovala pod městskou společností Jupiter club. V tuto chvíli radnice usilovně pracuje na novém zpravodaji, který bude lépe vyhovovat představám radních.

Podařilo se nám rozproudit veřejnou debatu na toto téma. Zaznamenali jsme kritické obavy z možných důsledků (Dagmar Handová) i historicky prověřená doporučení, jak těmto důsledkům čelit (Martin Štindl). Další účastníci diskuze se naopak domnívají, že stávající Velkomeziříčsko svoji funkci neplní (Tomáš Rapušák) nebo že nezávislá, resp. vyvážená redakce je zbytečnou iluzí a její podřízení městskému úřadu znamená čistě logický krok (NovinyVM). Svůj pohled na věc a podrobnější informace k financování přinesl ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.

K posunu debaty věcným směrem by nepochybně přispělo vyjádření hlavního tvůrce „reformy“ – rady města. Rozhodující orgán však k odstartované restrukturalizaci Velkomeziříčska dosud zveřejnil jen minimum zpráv. Zástupci koalice odhodlaně proklamují, že „vedení města musí vystoupit z komfortní zóny a musí udělat nepopulární řešení“. Rada města by proto měla svoje „nepopulární řešení“ také argumentačně obhájit!

Na nejbližší schůzi zastupitelstva se budeme ptát na tyto otázky:

Jaká je obsahová a organizační koncepce nového Velkomeziříčska?

Podle rozhodnutí rady města z 9. ledna mají být hlavní rysy „nového“ Velkomeziříčska – náklad, rozsah, způsob distribuce a četnost vydání – úplně stejné, jako u toho předchozího. Zde tedy není žádný důvod pro změnu vydavatele.

Dosud předložená vysvětlení typu „chybělo tam to, co má v klasickém městském zpravodaji být“ nebo „Velkomeziříčsko svou funkci neplní“ jsou velice slabá a nemohou obhájit rozpuštění dobře fungující redakce se dvěma zkušenými redaktory.

Budeme chtít slyšet, ve kterých konkrétních příkladech neplnilo Velkomeziříčsko svou funkci, proč situace nebyla řešena radou města v působnosti valné hromady Jupiter clubu a v čem bude Velkomeziříčsko vydávané radnicí lepší.

Jaké budou náklady na radniční Velkomeziříčsko?

Tedy celkový součet jeho mzdových, tiskových, distribučních či jiných nákladů. Kritika na adresu finančních nároků úseku medializace a komunikace při Jupiter clubu zaznívala opakovaně v minulosti a ozývá se i dnes. Zajímá nás tedy v čem a o kolik „radniční“ redakce Velkomeziříčska z našich veřejných prostředků ušetří.

Jak nový vydavatel zajistí objektivitu a vyváženost informací?

Skutečně si radní představují, že „v tomto novém formátu budou vycházet výhradně zprávy z města a jeho organizací“? Kdo konkrétně bude v rámci své pracovní náplně a ve smyslu tiskového zákona dbát na přiměřený prostor pro příspěvky vyjadřující názory opozičních členů zastupitelstva a názory veřejnosti? Opravdu převezme nevděčnou roli „hromosvodu“ a posledního arbitra tajemník Marek Švaříček, jak nám bez větších pochybností předkládá jeden z koaličních zastupitelů?


Zasedání zastupitelstva se koná v úterý 12. února od 15 hodin v koncertní síni Jupiter clubu, zveme vás k účasti. Kromě Velkomeziříčska je na programu řada dalších důležitých bodů.

Konečně společně!

Obavy o charakter Velkomeziříčska a nevole ke způsobu jeho reorganizace překvapivě spojují koalici s opozicí. Nevěříte? Připomeňme si kritické názory některých zastupitelů a stran na proměnu Velkomeziříčska v roce 2015.

Aktuální změny v redakci Velkomeziříčska jsou přitom mnohem radikálnější, než tehdy.
V roce 2015 se měnila pouze koncepce listu působnost byla rozšířena i do online prostředí, letos se mění celá jeho redakce i vydavatel!

Můj názor nikoho nezajímal.

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

K tomuto kroku bychom očekávali nejen diskusi, ale také důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí.

zastupitelé KDU-ČSL a nezávislí: Velkomeziříčsko 5/2015

…podle reakcí svých spoluobčanů vím, že lidé mají raději informací více než méně.

Josef Komínek, ČSSD: Velkomeziříčsko 2015, č. 12

Bude levnější?

Marie Ripperová, KDU-ČSL: Medřičské listy 1/2015

Já mám velmi vážnou obavu, že zpravodaj radnice bude mít tendenci stát se její „hlásnou troubou“.

Pavel Pešek, KDU-ČSL: Medřičské listy 1/2015

… pokud si vzpomínám zrušení Velkomeziříčska neměla v plánu před volbami žádná z kandidujících stran a ani programové prohlášení toto neobsahuje.

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

Nabízí se mně srovnání – magnát Babiš média nakupuje, proč to dělá? Odpověď je jednoduchá – protože s jejich pomocí chce prezentovat svoje názory.

Jan Veleba, SPO: Medřičské listy 3/2015

Nicméně věřím, že i nové Velkomeziříčsko bude nezávislý měsíčník a nestane se závislým periodikem politických stran.

David Babák, ANO 2011: Velkomeziříčsko 6/2015

Stále více se prohlubuje podezření, že v oné vysoké hře patriotů šlo i osobní, personální ambice (někoho odstranit, jiného dosadit).

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

Proslýchá se, že by měl být zřízen nějaký mediální odbor na radnici…

František Bradáč, KDU-ČSL: Medřičské listy 4/2015

Je tedy jen na nás, zda budeme tolerovat tento styl práce rady i nadále … a zda se tedy smíříme s tím, že i v budoucnu můžeme být – pokud to snad dovolí zákon – vyloučeni z rozhodování o dalších důležitých věcech týkajících se správy našeho města.

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

Doufejme tedy, že aspoň ti, kteří loni obhájili své zastupitelské mandáty, budou ve svých demokratických názorech i nadále konzistentní!

Prosinec je za námi, co se nám povedlo?

12. prosince

Martin Štindl startuje diskuzi o budoucnosti Velkomeziříčska

18. prosince

Jednáme na zastupitelstvu

  • prosazujeme, aby usnesení zastupitelstva a rady města byly v strojově čitelné podobě,
  • prosazujeme zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva upraveného dle GDPR a dalších zákonů.
  • navrhujeme pracovní seminář věnovaný územnímu plánu města, který svolá starosta města (leden 2019),
  • neprosadili jsme navýšení odměn zastupitelům a radním,
  • podle zákonů o přístupu zastupitele k informacím požadujeme zasílání projektů realizovaných městem v elektronické podobě,
  • požadujeme předání podané a zaslané pošty pro zastupitele obratem.

20. prosince

Na semináři se seznamujeme se záměrem společnosti LIDL na stavbu supermarketu v areálu SVIT.

21. prosince

Módní přehlídky O/DĚNÍ v LuGy se zúčastnilo 100 lidí.


Slam Poetry – sobota 19. ledna

Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed podia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout.

Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat.

Začínáme v 19 hodin, v pizzerii Gulliver na Náměstí ve V.M. Událost na Facebooku

Módní přehlídka O/DĚNÍ – pátek 21. prosince

Událost na Facebooku

V pátek 21. prosince LuGy opět ožije nevšední a mimořádnou akcí – módní přehlídkou. Uvidíte autorskou kolekci mladých návrhářek Michaely Horné a Karolíny Voňkové, klobouky z dílny Alice Trojanové a šperky od Dagmar Oliver.

O hudební zpestření se postarají Marie Kudláčková, Petra Macková, Ondřej Chromý a Honza Turza.

Začínáme ve 20:00 hodin, těšíme se na vás!

Listopad je za námi, do čeho jsme se namočili?

1. listopadu

Navrhujeme zřízení osadních výborů

7. listopadu

Martin Kaman a Alex Kaminaras se stávají členy komisí pro místní správu ve Lhotkách, resp. v Olší nad Oslavou.

14. listopadu

Pořádáme koncert Tadeáše Lence a Star Club Westu v Rock Depu.

17. listopadu

Slavíme 17. listopad průvodem od gymnázia na náměstí k Lípě svobody.

20. listopadu

První pracovní jednání zastupitelstva:

  • obhajujeme osadní výbory (neúspěšně)
  • zabraňujeme prodeji jednoho pozemku výrazně pod odhadní cenou
  • podporujeme rozšíření naučných stezek s dotační podporou (neúspěšně)
  • podporujeme zřízení výboru pro územní plán, urbanismus a rozvoj města (neúspěšně)

Říjen je za námi, jaký byl?

6. října

Úspěch ve volbách! Občané VM a místních částí nám dávají 18 % všech hlasů, obsazujeme 5 míst v zastupitelstvu. Předem domluvená koalice s námi ale odmítá jednat.

18. října

Akcí „Aš po Už/horod“ ve spolupráci s UMPRUM připomínáme období první republiky ve VM.

30. října

Ustavující jednání zastupitelstva, žádné překvapení se nekoná, čeká nás práce v opozici.

31. října

Pořádáme koncert Mara Jade + Les Mauvais Jours v RockDepu.